"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dilluns, 15 de juliol del 2013

Instruccions d'inici del curs escolar 2013/14

Són molts els documents que el Departament d'Ensenyament ens ofereix al seu portal per informar sobre el nou curs 2013-14. Fent una mirada més pedagògica us adjuntem algunes recomanacions i prioritats del Departament relacionades amb activitats de l'àmbit més educatiu. Destaquen les apostes per fer un nou Pla d'impuls a la lectura, la millora de l'expressió escrita, fomentar projectes de convivència escolar i seguir oferint una bona atenció a la diversitat des dels centres amb mesures específiques (PI, Nouvinguts,...) i altres de caràcter més general.
Us fem un recull de la part que afecta a l'àrea de llengua i les seves competències comunicatives que en aquestes instruccions d'inici de curs es volen reforçar valorant-les com a eines bàsiques i transversals per la millora de tots els aprenentatges.

Impuls de la lectura 
En aquesta legislatura, el Departament d'Ensenyament ha establert com a objectiu  estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura  sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per  augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector  dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts  aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 

Cal que els centres considerin que la lectura en un centre educatiu inclou: 

Saber llegir. L'aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos. L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de primària i és en aquest curs on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presentin dificultats. Aquest fet, però, no ha de fer oblidar que correspon als cicles posteriors de primària continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les exigències de cada nivell educatiu, i consolidar la fluïdesa lectora dels alumnes. 

Llegir per aprendre. La competència lingüística en general i la comprensió lectora en 
particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió 
lectora, si més no en el sistema educatiu català, el seu domini és cabdal per tenir èxit 
escolar. Els alumnes han de ser responsables del seu aprenentatge, sent conscients de les 
estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més, han de tenir la 
capacitat d'usar la lectura com a eina d'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de 
coneixements; és a dir, l'ús de la lectura esdevé un instrument d'aprenentatge en totes les 
àrees i matèries del currículum. 

Gust per llegir. S'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en 
qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar 
mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres. 
Per aconseguir aquest objectiu, cal que els centres estenguin la perspectiva de 
l'aprenentatge en les activitats de lectura (en totes les àrees i treballant les estratègies de 
lectura), facin explícit als alumnes el seu procés d'aprenentatge (començant a plantejar-se 
l'ús del portafolis de lectura) i augmentin el nombre d'experiències lectores dels alumnes. 

A l'espai del Pla d'impuls de la lectura del portal XTEC, els professors trobaran adreces 
d'interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorporin i 
sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges. 

Aprenentatge de la lectura i de l'escriptura 
Atesa l'"Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar", establerta al Pla de Govern, que té com a 
objectiu reduir a la meitat el fracàs escolar, es considera la competència comunicativa lingüística i audiovisual com a eix vertebrador de tots els aprenentatges. 

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària 5/18 Cal que els centres garanteixin a l'alumne el procés d'aprenentatge de la llengua, la lectura i 
l'escriptura al llarg del segon cicle d'educació infantil i de l'etapa d'educació primària. 
L'assoliment d'aquestes competències és la clau per a l'aprenentatge de totes les àrees del 
currículum. 

L'equip directiu del centre ha d'assegurar la coherència metodològica i didàctica que utilitza 
el centre per a l'ensenyament de la lectura i l'escriptura. S'han d'establir acords, a l'educació 
infantil i al cicle inicial de primària, pel que fa a la planificació de les activitats de lectura, a 
l'ensenyament de la comprensió lectora i al procés d'aprenentatge de la lectura.

Font: Departament d'Ensenyament

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada