"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dijous, 30 de juny del 2011

GENEROSITAT, PREJUDICIS,... REFLEXIONEM!

Una noia estava esperant el seu vol en una sala d’espera d’un gran aeroport. Com que havia d’esperar molta estona, va decidir comprar un llibre i també un paquet de galetes.
Va asseure’s en una sala de l’aeroport per a poder descansar i llegir en pau, i va deixar les seves coses al seient del costat. Deixant aquest seient entre mig, va asseure’s un home que va obrir una revista i va començar a llegir.
Al cap d’una estona a la noia li va agafar gana, va obrir les galetes que tenia al seient del costat, i va començar a menjar.
Quan ella va agafar la primera, l’home també en va agafar una. Ella es va sentir indignada, però no va dir res. Només va pensar: “Que descarat! Si jo fos més valenta, fins i tot li donaria una bufetada per a que no se n’oblidi mai”.
Cada cop que ella agafava una galeta, l’home també n’agafava una.
Allò la indignava tant que no aconseguia concentrar-se ni reaccionar.
Quan quedava només una galeta, va pensar: “què farà ara aquest aprofitat?”
Aleshores, l’home va partir la última galeta i en va deixar mitja per a ella.
Ah, no! Allò li va semblar massa! Es va posar a rebufar de ràbia. Va tancar el seu llibre, va recollir les seves coses i va marxar cap al sector d’embarcament…
Quan va asseure’s a l’interior de l’avió, va mirar dins la seva bossa i per la seva sorpresa, allà estava el seu paquet de galetes, intacte, tancat!
Va sentir tanta vergonya!
Només aleshores es va adonar de quan equivocada estava. Havia oblidat que les seves galetes estaven guardades dins la seva bossa! Ja no era temps ni tenia possibilitats per a donar explicacions o demanar disculpes. Però sí per a raonar:
Quantes vegades a la nostra vida traiem conclusions, quan hauríem d’observar millor? Quantes coses no són exactament com pensem sobre les persones?
Va recordar que existeixen quatre coses a la vida que no es recuperen:
*      Una pedra, després d’haver-la llançat;
*      Una paraula, després d’haver-la dit;
*      Una oportunitat, després d’haver-la perdut, i
*      El temps, després d’haver passat

Aquest i  més contes per reflexionar a: http://blocs.xtec.cat/emocionat/contes

dimecres, 22 de juny del 2011

Ser educadors

Aquest vídeo ens arriba per doble via, per la companya Carme Oró i també ens l'envia el Litus. Gràcies per compartir-ho.
Veureu que potser sobra el tabac però que no li falten arguments.

INSTRUCCIONS DEL CURS 2011/12

Us presentem un recull d'aspectes bàsics de les instruccions del proper curs.


Objectius prioritaris del sistema i projecte educatiu de centre

El Decret d'autonomia dels centres educatius és el marc normatiu reglamentari en què s’ordena la presa de les decisions que han d'adoptar els òrgans competents de cada centre per tal de donar compliment al que s’indica en el paràgraf anterior. Tenint en compte l’objectiu prioritari enunciat, els centres han de prendre en consideració els aspectes següents:

·        L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al
desenvolupament personal de l'alumne/a. En especial, l’assoliment d'un
bon nivell d’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de
comprensió lectora, d’habilitats matemàtiques bàsiques i d'autonomia en
l'aprenentatge. Així mateix, la consolidació d'un hàbit de lectura
independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al
contingut de qualsevol text.

·        El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment
emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.
En finalitzar l'ensenyament obligatori, els currículums han de garantir el
ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.

·        La importància de l'aprenentatge de, com a mínim, una llengua
estrangera, amb l’objectiu que els alumnes n’adquireixen les
competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb
el Marc europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva
introducció en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de l'educació
primària.

·        La identificació precoç dels trastorns de l’aprenentatge, de la
comunicació i el llenguatge i de la conducta, i la seva adequada atenció
metodològica i personalitzada, amb el benentès que l'atenció educativa
de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. Els projectes
educatius dels centres han de considerar els elements curriculars,
metodològics i organitzatius per fer possible que tots els alumnes
participin i aprenguin en els entorns escolars ordinaris, sempre que això
sigui possible.

·        L'ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels
processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així
com donar suport a l'atenció a les necessitats educatives específiques i
a la diversitat dels alumnes. Els alumnes han de desenvolupar la
competència digital en tots els nivells educatius.

·        Les avaluacions censals de competències bàsiques de 6è d'educació
primària i de 4t d'educació secundària obligatòria aportaran dades
significatives sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre cada alumne
en particular i sobre cada centre educatiu. El retorn dels resultats a
càrrec del Consell Superior d'Avaluació permetrà introduir, si escau,
modificacions de millora a tots els nivells.

·        L'atenció específica als alumnes amb altes capacitats, perquè puguin,
dins del marc curricular establert, desenvolupar al màxim el seu talent,
en benefici d’ells mateixos i dels seus companys.


Atenció a la diveristat

Més específicament, l’atenció a les necessitats educatives dels alumnes en un context d’inclusió escolar condiciona:

L’acció tutorial

El suport escolar personalitzat

L’adopció de mesures específiques d’atenció als alumnes

La manera com es coordinen en el centre les mesures adoptades en matèria d’atenció a la diversitat dels alumnes.


Aprenentatge de la lectura i de l’escriptura

Tenint en compte l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, establerta al Pla de
Govern, que té com objectiu reduir a la meitat el fracàs escolar, es considera la
competència comunicativa com a eix vertebrador de l’aprenentatge.

Cal que els centres garanteixin a l’alumne/a el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura al llarg del segon cicle d’educació infantil i de l’etapa d’educació primària. L’assoliment d’aquestes habilitats facilita i afirma l’aprenentatge de totes les àrees del currículum.

El centre, atenent a les característiques i necessitats de l’alumne, ha de
concretar i coordinar la metodologia i la didàctica de l’aprenentatge de la lectura
i l’escriptura.

divendres, 17 de juny del 2011

Una paraula i un conte

La paraula que proposem és ACOLLIDA, una d'aquelles imprescindibles pels educadors i educadores.
I la proposta del nostre company Francesc és aquest bonic i senzill conte que podeu fer servir a l'aula per reflexionar amb els vostres alumnes.

Quatre petites cantonades de no res

dilluns, 6 de juny del 2011

Projecte dels artistes al 1r cicle EP

Els companys del 1r cicle de primària han desenvolupat aquest projecte dels artistes amb els seus alumnes. La proposta metodològica és força interessant. Us convido a veure la mostra de l'últim autor que han treballat, en Jackson Pollock.
Des del blog un agraïment al nostre company David Sirvent per la seva especial dedicació.

dissabte, 4 de juny del 2011

El banc d'aliments ens convida a la reflexió

Segurament que molta gent del món de l'educació compartim que educar és, entre moltes altres coses, ensenyar a qüestionar, a ser crítics, a revisar i a reflexionar per millorar realitats.
La proposta del banc d'aliments de LLeida convida a tot això, també és una aproximació a la pedagogia de la solidaritat en una qüestió tan necessària com és l'alimentació.
Aquest vídeo dura 10 minuts i el podem utilitzar com a recurs didàctic. Agraim al Ramón Piñol (antic professor de l'escola) i a tota la gent del Banc d'Aliments de Lleida que ens hagin facilitat aquest interessant muntatge audiovisual, un exemple de bona pràctica social.

Educació emocional a l'aula

Aquest vídeo és d'un antic reportatge del 30 minuts. Es fa el seguiment d'un mestre i dels seus alumnes de 4t de primària en una escola del Japó. Veure'l ens pot ajudar a repensar les nostres relacions amb els alumnes a  valorar com equilibrar la part emocional i la part acadèmica. És una història que ens fa reflexionar en la manera de gestionar el grup i crear un context de respecte personal per sobre de tot.

divendres, 3 de juny del 2011

I per què fer filosofia?

Aquest article ha estat publicat pel grup ICE, en aquest grup hi ha 2 companyes de l’escola la Carme i l’Adelina. Us agraïm el vostre treball de difusió pedagògica.
Ho podeu consultar a :

I per què fer filosofia?
Els infants de 3 a 5 anys estan construint i estructurant el llenguatge, tan lligat a la construcció del pensament.
Ara és un bon moment per generar uns bons hàbits de pensament crític, creatiu i ètic.
La filosofia, mitjançant el diàleg filosòfic, l’argumentació, les raons, les bones raons, ens permet cuidar el pensament i el llenguatge i ajudar l’infant a generar una opinió pròpia, a respectar les diferents veus dels companys, a qüestionar-les, a reestructurar-les i a retornar-les. Cal que prenguem consciència de la necessitat de ser rigorosos a l’hora d’expressar opinions, a l’hora de pensar.
Qui porta una classe de filosofia té clara la sessió: hauria d’estar estructurada a fi i efecte de treballar les habilitats de pensament, que l’aniran portant poc a poc a millorar-lo. Aquest pensament personal  es construeix a l’aula, entre totes i tots, i esdevé un pensament amb repercussió social, amb conseqüències en la nostra forma d’entendre el món i de relacionar-nos, en la nostra forma d’actuar.
Per la conferència d’obertura de la jornada vam comptar amb l’Angèlica Sàtiro, referent mundial en  Filosofia para Niños. Ella va fonamentar  la necessitat de fer filosofia.
Els tallers posteriors ens van fer viure, mitjançant l’art, la mitologia i el cinema, una sessió de filosofia.
Comunitat de Recerca de Ponent
Equip ICE Filosofia