"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dimecres, 22 de juny del 2011

INSTRUCCIONS DEL CURS 2011/12

Us presentem un recull d'aspectes bàsics de les instruccions del proper curs.


Objectius prioritaris del sistema i projecte educatiu de centre

El Decret d'autonomia dels centres educatius és el marc normatiu reglamentari en què s’ordena la presa de les decisions que han d'adoptar els òrgans competents de cada centre per tal de donar compliment al que s’indica en el paràgraf anterior. Tenint en compte l’objectiu prioritari enunciat, els centres han de prendre en consideració els aspectes següents:

·        L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al
desenvolupament personal de l'alumne/a. En especial, l’assoliment d'un
bon nivell d’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de
comprensió lectora, d’habilitats matemàtiques bàsiques i d'autonomia en
l'aprenentatge. Així mateix, la consolidació d'un hàbit de lectura
independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al
contingut de qualsevol text.

·        El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment
emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu.
En finalitzar l'ensenyament obligatori, els currículums han de garantir el
ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.

·        La importància de l'aprenentatge de, com a mínim, una llengua
estrangera, amb l’objectiu que els alumnes n’adquireixen les
competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb
el Marc europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva
introducció en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de l'educació
primària.

·        La identificació precoç dels trastorns de l’aprenentatge, de la
comunicació i el llenguatge i de la conducta, i la seva adequada atenció
metodològica i personalitzada, amb el benentès que l'atenció educativa
de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva. Els projectes
educatius dels centres han de considerar els elements curriculars,
metodològics i organitzatius per fer possible que tots els alumnes
participin i aprenguin en els entorns escolars ordinaris, sempre que això
sigui possible.

·        L'ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels
processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així
com donar suport a l'atenció a les necessitats educatives específiques i
a la diversitat dels alumnes. Els alumnes han de desenvolupar la
competència digital en tots els nivells educatius.

·        Les avaluacions censals de competències bàsiques de 6è d'educació
primària i de 4t d'educació secundària obligatòria aportaran dades
significatives sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre cada alumne
en particular i sobre cada centre educatiu. El retorn dels resultats a
càrrec del Consell Superior d'Avaluació permetrà introduir, si escau,
modificacions de millora a tots els nivells.

·        L'atenció específica als alumnes amb altes capacitats, perquè puguin,
dins del marc curricular establert, desenvolupar al màxim el seu talent,
en benefici d’ells mateixos i dels seus companys.


Atenció a la diveristat

Més específicament, l’atenció a les necessitats educatives dels alumnes en un context d’inclusió escolar condiciona:

L’acció tutorial

El suport escolar personalitzat

L’adopció de mesures específiques d’atenció als alumnes

La manera com es coordinen en el centre les mesures adoptades en matèria d’atenció a la diversitat dels alumnes.


Aprenentatge de la lectura i de l’escriptura

Tenint en compte l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, establerta al Pla de
Govern, que té com objectiu reduir a la meitat el fracàs escolar, es considera la
competència comunicativa com a eix vertebrador de l’aprenentatge.

Cal que els centres garanteixin a l’alumne/a el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura al llarg del segon cicle d’educació infantil i de l’etapa d’educació primària. L’assoliment d’aquestes habilitats facilita i afirma l’aprenentatge de totes les àrees del currículum.

El centre, atenent a les característiques i necessitats de l’alumne, ha de
concretar i coordinar la metodologia i la didàctica de l’aprenentatge de la lectura
i l’escriptura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada