"La lectura fa l'home complet, la conversa el fa àgil i l'escriure precís" Francis Bacon

dissabte, 12 de gener del 2013

RECURSOS x LA COMPETÈNCIA ORALLa Carme ens envia aquesta web amb recursos per treballar i millorar la competència oral. Hi ha un apartat de rúbrica on està molt sistematitzada l'evaluació dels alumnes, també es pot desarregar en word i personalitzar al propi gust. 

Podeu anar a : COM COMUNICAR

Només una recomanació, les rúbriques ens permeten avaluar d'una manera ben objectiva però també són una important eina per presentar els criteris d'avaluació als nostres alumnes i fer-los més conscients d'allò que és més essencial a l'hora de fer una exposició.

En mostrem aquest exemple:

Assolit
Poc Assolit
No Assolit
Vocabulari

Empra un lèxic adequat
al tema, a l’audiència, al grau de formalitat i al propòsit
de la comunicació.

No sempre empra un lèxic adequat al tema, a l’audiència, al grau de formalitat i al propòsit de la comunicació.

No empra un lèxic adequat
al tema, a l’audiència, al grau
de formalitat ni al propòsit
de la comunicació.

Sintaxi

Construeix les frases correctament. Evita les oracions massa llargues,
no utilitza mots crossa
ni tics lingüístics.

Comet algun error en la construcció de les frases.
A vegades, no les acaba.
En alguns casos, utilitza oracions massa llargues,
mots crossa o tics lingüístics.

Construeix frases
incorrectes o incompletes. Utilitza oracions massa llargues, mots crossa i tics lingüístics que dificulten la comprensió del missatge.


Claredat
i concisió

S'entén perfectament tot
el que explica. El missatge
és concís, no està format
per continguts superflus.

En ocasions, costa entendre
el que explica. El missatge
té algun contingut superflu.


No s’entén el que vol explicar. El missatge conté un excés d’incisos o construccions
que aporten informació supèrflua o òbvia.
  
Densitat
informativa

Repeteix conceptes, paraules o frases. Formula preguntes retòriques i posa exemples per esponjar el discurs
i fer-lo fàcil d’assimilar.

Utilitza pocs recursos per esponjar el discurs i fer-lo
fàcil d’assimilar, com ara repetir conceptes, paraules
o frases, formular preguntes retòriques i posar exemples.

No fa servir cap recurs per esponjar el discurs i fer-lo fàcil d’assimilar, com ara repetir conceptes, paraules
o frases, formular preguntes retòriques i posar exemples.

  
Mitjans
de suport

Els documents impresos,
les diapositives, etc., no presenten errors de forma
ni de contingut. Tenen una unitat d’estil i són útils per millorar la comprensió
de l’exposició.


Els documents impresos, les diapositives, etc., presenten alguns errors de forma o de contingut. No sempre tenen una unitat d’estil i a vegades enterboleixen la comprensió de l’exposició.

Els documents impresos, les diapositives, etc., presenten nombrosos errors de forma
i de contingut. No tenen una unitat d’estil i enterboleixen
la comprensió de l’exposició.
  
Conclusió

El discurs inclou un apartat
de conclusió que respon
les hipòtesis, les preguntes
o els objectius plantejats
en la introducció.

El discurs inclou un apartat
de conclusió que respon parcialment les hipòtesis,
les preguntes o els objectius plantejats en la introducció.


El discurs no inclou
cap apartat de conclusió.
  
Domini
del tema

Respon amb rigor
i coneixement les preguntes que originen l’exposició
i les que li formula l’audiència,
un cop finalitzat el discurs.

No sempre respon amb rigor
i coneixement les preguntes que originen l’exposició
o les que li formula l’audiència,
un cop finalitzat el discurs.

No respon amb rigor ni coneixement les preguntes
que originen l’exposició ni
les que li formula l’audiència,
un cop finalitzat el discurs.

Atenció
i interès

Capta l’atenció, implica l’auditori, n’observa les reaccions i adapta el discurs als interessos dels destinataris.


A estones, capta l’atenció, implica l’auditori, n’observa
les reaccions i adapta el discurs als interessos dels destinataris.

No capta l’atenció, no implica l’auditori en la comunicació
i no adapta el discurs als interessos dels destinataris.
  
Temps

S'ha ajustat al temps establert.

S'ha excedit o li ha mancat temps, però no gaire.


Ha acabat molt ràpid
o ha utilitzat molt més temps
del previst.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada